Vystrelovadla mohou vypadat ruzne. Zde modely Ot. Vlacha, Jos. Kubese a Rob. Horaka